Data dodania: 20 marca 2018

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Rada Nadzorcza
Spółki H. CEGIELSKI - POZNAŃ S. A.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229
 
Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U.2017.1055 t.j.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn.zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu
nowej IX kadencji

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

1. posiadać ukończone studia wyższe,
2. legitymować się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia, w tym co najmniej
3-letnim doświadczeniem  na stanowiskach kierowniczych lub wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. korzystać z pełni praw publicznych,
4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego,
6. posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
7. posiadać znajomość zagadnień związanych ze stanowiskiem Prezesa Zarządu.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. CV, w tym: adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej,
2. list motywacyjny,
3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4. oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych,
5. oryginały lub odpisy świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony,
6. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,
7. oświadczenie, iż nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10. oświadczenie o:
a) nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, nie zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) nie zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
11. oświadczenie, iż aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
12. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
13. kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388),
14. wyrażenie zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów powinny zostać doręczone do Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.” i zaadresowane do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 13.04.2018r. osobiście w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Kancelarii Ogólnej w godz. 8.00 - 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Spółki: 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi do dnia  24.04.2018r. w siedzibie Spółki.

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) od dnia 11.05.2018r. w siedzibie Spółki.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata w zgłoszeniu o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:

a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
d) znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji,
e) znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości oraz oceny projektów inwestycyjnych,
f) znajomość zagadnień dotyczących analizy rynku, konkurencji oraz marketingu,
g) proponowana przez kandydata koncepcja rozwoju Spółki.

Kandydatom udostępnia się do wglądu następujące informacje o Spółce: Statut Spółki, Wypis z KRS, Sprawozdanie finansowe za 2016 r., Sprawozdanie F-01 za 12 miesięcy 2017r.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 tel.: (61) 831 23 14, w Biurze Zarządu (III p.) po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, w terminie do dnia 13.04.2018r. w godzinach 8.00 - 15.00. Przedmiotowe informacje będą udostępniane w dniach roboczych. Ponadto podstawowe dane dotyczące Spółki dostępne są na stronie internetowej www.hcp.eu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

Polecane artykuły:

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

06 kwietnia 2018

Tagi: