Data dodania: 06 kwietnia 2018

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Rada Nadzorcza
spółki H.Cegielski-ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań,

działając na podstawie art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1055), art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.), § 15 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Umowy Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.), ogłasza, w związku z upływem kadencji Zarządu H.Cegielski-ENERGOCENTRUM Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu

Kandydaci/kandydatki na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać ukończone studia wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. korzystać z pełni praw publicznych,
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym w szczególności określonym w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.), 
 6. posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
a) CV, w tym: adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej,
b) list motywacyjny,
c) oświadczenia o:
 • ukończeniu studiów wyższych,
 • posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym w szczególności określonym w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.),
 • wyrażeniu zgody przez kandydata/kandydatkę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm).
Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata/kandydatki w oryginałach lub odpisach, w szczególności:
 • dyplom ukończenia wyższych studiów,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe.
Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata/kandydatkę. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat/kandydatka jest zobowiązany/na do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat/kandydatka może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów powinny zostać doręczone do Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu H.Cegielski-ENERGOCENTRUM Sp. z o. o.” i zaadresowane do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat/kandydatka zobowiązana jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. (włącznie)  osobiście w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 (na terenie fabryki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.), w sekretariacie, w godz. 8:30 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres Spółki: ul. 28 Czerwca
1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci/kandydatki nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi w dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Spółki.

Z kandydatami/kandydatkami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) od dnia 8 maja 2018 r. w siedzibie Spółki.

Kandydaci/kandydatki dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata/kandydatkę w zgłoszeniu o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:
 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania w spółkach w 100% zależnych od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz przepisów szczególnych odnoszących się do działalności tych spółek,
 • znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce oraz doświadczenie wymagane do wykonywania tej funkcji,
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • znajomość zagadnień dotyczących analizy rynku i konkurencji, marketingu, sprzedaży i public relations,
 • wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji oraz szkolenia i rozwoju pracowników,
 • wiedza w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego,
 • prowadzenie projektu dofinansowanego ze środków publicznych.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przeprowadzenia II tury rozmów kwalifikacyjnych. Rada Nadzorcza powiadomi wybranych kandydatów o miejscu i terminie tych rozmów.

Kandydatom udostępnia się do wglądu następujące informacje o Spółce: Umowę Spółki, odpis z KRS, sprawozdanie finansowe za 2017 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. Informacje o Spółce kandydaci/kandydatki mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, tel.: (61) 831 18 04, w sekretariacie, po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, w terminie do dnia
23 kwietnia 2018 r., w godzinach 8.30-15.00. Przedmiotowe informacje będą udostępniane w dniach roboczych.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

Polecane artykuły:

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

06 kwietnia 2018

Tagi: