Data dodania: 11 czerwca 2021

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu H.CEGIELSKI-POZNAŃ SA

Rada Nadzorcza
Spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S. A.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i innych przepisach prawa powszechnie obowiązujących, uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2018 roku w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu
nowej X kadencji

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

1.    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2.    legitymować się co najmniej 5-letnim stażem pracy, w tym co najmniej 3-letnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

3.    korzystać z pełni praw publicznych,

4.    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

5.    nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

6.    posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,

7.    posiadać znajomość zagadnień związanych ze stanowiskiem Prezesa Zarządu.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.      CV, w tym: adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej,

2.      list motywacyjny,

3.      oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4.      oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych,

5.      oryginały lub odpisy świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony,

6.      zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,

7.      oświadczenie, iż nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

8.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10.   oświadczenie o:

a)  nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, nie zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)  nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)   nie zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)  nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

11.   oświadczenie, iż aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,

12.   oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

13.   kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388),

14.   wyrażenie zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów powinny zostać doręczone do Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.” i zaadresowane do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 30.06.2021 roku osobiście w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Kancelarii Ogólnej w godz. 8.00 - 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Spółki: 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi do dnia 07.07.2021 r. w siedzibie Spółki.

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) od dnia 12.07.2021 r. w siedzibie Spółki.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną w terminie 3 dni od otwarcia i zakwalifikowania zgłoszeń powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata w zgłoszeniu o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:

a)    wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników,

c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

d)    znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa w Spółce oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji,

e)    wiedza z obszaru projektów inwestycyjnych,

f)     wiedza dotycząca analizy rynku i konkurencji,

g)    znajomość zagadnień z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych oraz logistyki procesów wytwarzania,

h)    znajomość zagadnień dotyczących zarządzania jakością,

i)      znajomość zasad i przepisów prawa pracy, zbiorowych stosunków pracy, systemu ocen i motywacji oraz polityki rekrutacyjnej,

j)      proponowana przez kandydata koncepcja rozwoju Spółki.

Kandydatom udostępnia się do wglądu następujące informacje o Spółce: Statut Spółki, Wypis z KRS, Sprawozdanie finansowe za 2019 r., Sprawozdanie F-01 za 12 miesięcy
2020 r.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 tel.: (61) 831 23 14, w Biurze Zarządu (III p.) po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, w terminie do dnia 25.06.2021 r. w godzinach 8.00 - 15.00. Przedmiotowe informacje będą udostępniane w dniach roboczych. Ponadto podstawowe dane dotyczące Spółki dostępne są na stronie internetowej www.hcp.eu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.