Zarząd spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia ich w Spółce.


PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI