Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego  dla H.Cegielski-Poznań S.A.
H.Cegielski-Poznań S.A., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229 (HCP) ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego.

1. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki stawiane wykonawcom zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie podanym w SIWZ na wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. Kryterium oceny oferty będzie podana w ofercie cena wykonania zamówienia.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) można pobrać ze strony www Zamawiającego  - Przetarg dokumenty 

6. Termin składania Ofert upływa 19 maja 2017 roku o godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

7. Otwarcie ofert nastąpi 19 maja 2017 roku o godz. 10:15 siedzibie Zamawiającego (61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229, Sala 210).

8. Przygotowane zgodnie ze SIWZ Oferty należy dostarczyć do siedziby HCP w Poznaniu i zaadresować:


H.Cegielski-Poznań S.A.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
Dział Zakupów
Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego – maj 2017

9. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Marcin Adamiak – Zastępca Dyrektora ds. Zakupów H.Cegielski-Poznań S.A. (tel. 61 831 15 10).

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu w każdym czasie oraz do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyn.

11. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - pytania i odpowiedzi 

12. Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarcia ofert